Schrift: A A+ A++ | Kontrast

Bachelor/Bakkalaureat

Bachelorstudium Kunstwissenschaft - Philosophie (BA) - 6 Semester
Bakkalaureatsstudium Katholische Religionspädagogik (Bacc. rel. paed.) - 6 Semester
Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) (BEd) - 8 Semester